مطالعات فنی و اقتصادی

مطالعات امکان سنجی بخشی مهم در چرخه عمر پروژه‌ها و وسیله ای است برای اخذ تصمیم در خصوص سرمایه گذاری که نتایج تأیید کننده آن، لازمه شروع بهره برداری از پروژه بوده و از این جهت، این مطالعات در پروژه‌ها از اهمیت ویژه ای برخوردارند. از جمله موارد تحلیلی در مطالعات امکان‌سنجی پروژه‌ها عبارتند از:

 • مطالعات بازار محصول و شناسایی بازارهای هدف
  • تحلیل فضای سرمایه گذاری از جنبه‌های قانونی و حقوقی
  • برآورد امکانات زیربنایی اجرای طرح
  • مطالعات فنی و تکنولوژی تولید
  • برآورد هزینه های سرمایه ای و هزینه های عملیاتی تولید
  • پیش بینی برنامه فروش و برآورد درآمدهای آتی طرح
  • برآورد و آنالیز حساسیت شاخص های مالی و اقتصادی
  • تحلیل ریسک سرمایه گذاری
  • ارائه نتایج به کمک نرم افزار COMFAR III
  – با توجه به نتایج مطالعات، متخصصان ما جهت افزایش مطلوبیت طرح های سرمایه گذاری، پیشنهادهای خود را از جمله در زمینه‌های زیر ارائه می نمایند:
  • استراتژی‌های قیمت گزاری
  • سیاست‌های توسعه بازار
  • راهکارهای کاهش هزینه
  • افزایش توان رقابت‌پذیری
  • راهکارهای تأمین سرمایه
  • کاهش ریسک سرمایه گذاری