پرهام محمودی

Logo

پرهام محمودی

مهندس معدن و مدیر استار آپ

parhammahmoodi@gmail.com

درباره متخصص ها

مدیر اجرایی/ معدن مارکت  (از  تیر98 و همچنان ادامه دارد)

کارشناس اکتشاف / گروه معادن امیر سنگان پارسیان  (از  آبان 96 تا خرداد 98)

کارشناس ابزار دقیق تونل شهری / همپا دانش شیدوش (از بهمن 95 تا اردیبهشت 96)

خلاصه متخصص