حسيني

Logo

حسيني

مهندس معدن

amir.hos.95@gmail.com

عضویت از تاریخ 2020

درباره متخصص ها

دانشجوى كارشناسى ارشد مكانيك سنگ دانشگاه صنعتى اصفهان

خلاصه متخصص