امیرحسین محمدزاده

Logo

امیرحسین محمدزاده

مهندس فراوری مواد معدنی

amihosseinmohammadzadeh@gmail.com

درباره متخصص ها

امیرحسین محمدزاده هستم دانشجوی دانشگاه تهران