خدمات نظارتی

مهندستان با دارا بودن بیشترین تعداد متخصص در میان شرکت های مهندس مشاور در عملیات نظارت بر استخراج معادن و به پشتوانه دانش و تجربه پرسنل خود توانایی ارائه خدمات نظارتی را داراست.