زمین شناسی و اکتشاف

متخصصان ما تمامی مراحل اکتشاف مواد معدنی از مرحله پی جویی تا اکتشافات تکمیلی را انجام داده و نقشه های زمین شناسی را در هر مقیاس بر اساس مطالعات صحرائی، حفر ترانشه، نمونه گیری از کانسار و گمانه های اکتشافی، ارائه می نمایند. اهم فعالیت‌ها به شرح زیر است:

 • زمین شناسی:

 • مطالعات پی جویی و تهیه نقشه های زمین شناسی موضوعی در مقیاسهای مختلف
 • تهیه انواع لاگهای گمانه های اکتشافی (لیتولوژیکی، مینرالوژیکی، ساختمانی و …)
 • تهیه مدل سه بعدی زمین شناسی توده های معدنی
 • تخمین منبع ماده معدنی
 • دورسنجی و GIS :

 • تلفیق تصاویر ماهواره ای و تهیه آنها بصورت چند طیفی (Multispectral) و (Hyperspectral)
 • بررسی شناسایی روندهای زمین شناسی و یا تداوم آنها (چین خوردگیها، رخنمون های سنگی، تفکیک رگه های معدنی و شناسایی امتداد و شیب لایه ها) در یک محدوده مطالعاتی گسترده
 • ساخت مدلهای تلفیقی اکتشافی و معرفی محدوده¬های هدف
 • ژئوفیزیک:

 • بررسی داده های ژئوفیزیک هوایی و تعیین مناطق امیدبخش
 • طراحی شبکه برداشت ژئوفیزیک
 • برداشت و تفسیر داده ها
 • مدلسازی و تعیین محل حفر گمانه های اکتشافی با توجه به پردازش و تحلیل داده های ژئوفیزیک بر پایه اطلاعات زمین شناسی
 • ژئوشیمی:

 • طراحی شبکه نمونه برداری
 • برداشت و آماده سازی نمونه های ژئوشیمیایی
 • تهیه نقشه های پراکندگی عناصر
 • تفسیر نتایج و معرفی ناهنجاری های ژئوشیمیایی
 • ژئوتکنیک:

 • انجام برداشتهای ساختاری و تهیه مدل سه بعدی ناپیوستگی ها
 • برآورد خواص ژئومکانیکی توده سنگ بر اساس برداشت های صحرایی و آزمایشات آزمایشگاهی
 • تهیه لاگ ژئوتکنیک از مغزه های حاصل از حفاری
 • انجام تحلیل سینماتیکی پایداری شیب
 • زون بندی ژئوتکنیک معدن
 • تحلیل پایداری دیواره های معدن و ارائه شیب پایدار دیواره های نهایی
 • آبشناسی:

 • تهیه برنامه جامع جهت انجام آزمایشهای پمپاژ و تحلیل نتایج حاصل جهت تعیین ضرایب هیدرودینامیکی آبخوان
 • پیشنهاد حفر چاههای مشاهده ای و پیزومتریک و تعیین نحوه تجهیز آنها و تهیه لاگ و نقشه های استراتیگراف از وضعیت آبخوان در مناطق مختلف
 • آماربرداری از تراز سطح آب و نمونه گیری تدریجی و عمقی چاههای آبشناسی
 • انجام آنالیزهای هیدروشیمیایی و تفسیر نتایج حاصله
 • تهیه مدل ریاضی جریان جریان آب زیرزمینی و اعمال راهبردهای مدیریتی مختلف
 • تعیین مناطق مستعد آبشناسی به کمک پروژه های GIS
 • انجام مطالعات ژئوالکتریک جهت تعیین وضعیت آبخوان
 • انجام مطالعات ردیابی جریان آبهای زیرزمینی)